Main Kuber Jodi Chart

Main Kuber Jodi Chart Satta Makta News, Main Kuber Matka, Main Kuber Matka Tips, Main Kuber Live Results, Main Kuber Jodi Chart Result, Main Kuber Final Ank, Main Kuber Bazaar Results, Main Kuber Jodi Chart, Main Kuber Jodi Chart Records, Main Kuber Satta News, सट्टा न्यूज़, मेन कुबेर सट्टा.

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
65
79
23
51
03
41
96
16
34
59
53
70
87
31
65
45
39
08
41
77
73
18
20
50
13
48
06
38
69
29
43
18
96
51
35
74
21
06
97
15
31
80
43
99
57
62
78
01
93
13
40
37
92
51
17
03
64
88
95
10
36
45
90
85
48
03
62
57
41
39
05
12
78
93
19
85
62
41
95
81
65
02
48
70
22
31
08
56
73
89
15
72
64
02
31
68
51
12
90
13
60
89
72
52
89
**
25
08
78
59
36
02
54
79
22
16
37
04
15
29
17
68
04
49
24
01
54
43
27
72
37
81
22
90
51
45
29
16
43
33
26
55
70
03
09
78
34
97
97
68
42
71
36
97
33
23
**
59
10
19
03
48
71
92
22
07
18
43
56
83
69
69
37
02
74
24
07
24
58
46
Click to scroll to top
   

Download Now