Bhootnath Night Jodi | Satta Matka | Today Bhootnath Result Chart

Bhootnath Night Jodi Chart

Pannel Jodi Title

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
19
47
56
23
60
21
37
96
80
79
17
**
13
18
02
49
67
39
21
80
78
56
92
10
60
75
02
49
16
07
39
24
98
80
86
05
57
43
60
72
28
73
18
30
92
51
36
53
04
86
62
71
35
56
15
04
41
92
27
79
60
13
82
34
21
24
52
43
09
34
97
78
36
87
32
10
45
46
59
08
Click to scroll to top
   

Download Now