Bhootnath Night Jodi Chart

Bhootnath Night Jodi Chart Satta Matka News, Bhootnath Night Matka, Bhootnath Night Matka Tips, Bhootnath Night Live Results, Bhoothnath Night Jodi Chart Result, Bhootnath Night Final Ank, Bhootnath Night Bazaar Results, Bhoothnath Night Jodi Chart, Bhootnath Night Jodi Chart Records, Bhootnath Night SattaNews, सट्टा न्यूज़, भूतनाथ नाईट सट्टा.

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
19
47
56
23
60
21
37
96
80
79
17
98
13
18
02
49
67
39
21
80
78
56
92
10
60
75
02
49
16
07
39
24
98
80
86
05
57
43
60
72
28
73
18
30
92
51
36
53
04
86
62
71
35
56
15
04
41
92
27
79
60
13
82
34
21
24
52
43
09
34
97
78
36
87
32
10
45
46
59
08
62
91
57
27
39
14
62
68
49
**
76
85
20
09
17
68
53
28
30
25
46
17
03
40
97
18
26
24
80
98
41
67
65
83
59
60
78
22
52
85
01
14
39
85
45
92
84
58
29
74
76
99
42
65
30
10
14
31
23
70
89
95
75
98
41
09
57
63
61
80
17
04
93
06
84
99
23
70
11
56
04
60
49
79
66
81
19
**
**
32
08
58
63
68
20
31
25
19
15
51
99
76
81
01
03
88
34
29
44
02
15
06
86
98
12
73
58
56
32
89
45
91
90
30
20
74
16
69
99
16
84
09
45
56
68
64
20
91
53
04
07
93
13
20
24
33
01
10
Click to scroll to top
   

Download Now